Canvas

Filter

Filter

A Forest Troll

From SEK 700 - SEK 1

A Fairy Tale Shepherd

From SEK 700 - SEK 1

A Ride to Björkudden

From SEK 700 - SEK 1

The Town

From SEK 700 - SEK 1

The Vine

From SEK 700 - SEK 1

Cypresses

From SEK 700 - SEK 1

Birdsong

From SEK 700 - SEK 1

Stockholm 1840s

From SEK 700 - SEK 1

Storkyrkobrinken

From SEK 700 - SEK 1

Letters

From SEK 700 - SEK 1

The Kiss

From SEK 700 - SEK 1

Water lilies

From SEK 700 - SEK 1

The Yard and Washhouse

From SEK 700 - SEK 1

The Ten Largest, No. 6

From SEK 700 - SEK 1

Wonderland

From SEK 700 - SEK 1

Wild flowers

From SEK 700 - SEK 1

War at Sea

From SEK 700 - SEK 1

The Twelve Wild Ducks

From SEK 700 - SEK 1

Winter Hare

From SEK 700 - SEK 1

The Valkyrie

From SEK 700 - SEK 1

Tor's Fight with the Giants

From SEK 700 - SEK 1

The Thundershower

From SEK 700 - SEK 1